Aksjonsmetodikk

Metodikken er forankret i systemorientert tenkning. Den gir trening i å designe og gjennomføre endrings- og læringsprosesser som skaper motivasjon og engasjement og som kan bidra til at deltakerne drar i samme retning. Deltakerne motiveres til å erfare og utvikle seg gjennom praktisk handling.

Den grunnleggende tenkningen bygger på det menneskesyn at alle besitter
langt flere ressurser enn de er seg bevisst. Alle grupper og team har potensial i seg til få ut en betydelig større verdi enn det summen av individer representerer. Vi henter tankemeodeller fra J. L. Moreno og en systemorientert forståelse av grupper og organisasjoner fra bl.a. W. Schutz.
Gjennom bevisst prosessledelse kan det utvikles en organisasjonskultur som legger til rette for utvikling av humankapitalen. Dersom ledere og medarbeidere får jobbe systematisk for å nå sitt fulle potensial, skapes det et solid grunnlag for å møte morgendagens utfordringer.

Firmaet K

Det er godt kjent at vi mennesker har et bredt rollespekter, men at vi bruker noen få, prefererte og innøvde i det daglige. I møte med ulike mennesker og oppgaver, trenger vi imidlertid å ta i bruk et større rollerepertoar. Vi hjelper deg å øke din egen bevissthet rundt hvordan du virker på dine omgivelser – og hvordan du kan handle hensiktsmessig overfor ulike mennesker i ulike situasjoner.
Metoden gjør at du ikke bare bruker hodet, men får trening i å ta i bruk alle sansene vi trenger for å skape gode relasjoner.

Psykodramascenen; Verdu

Lær deg å gjennomføre endrings- og læringsprosesser som skaper begeistring og entusiasme. I stedet for å snakke om det, vil vi gjøre det. Gjennom konkrete teknikker skaper man trygghet til å handle nytt i stedet for å handle vanemessig. Når vi prøver ut konkrete situasjoner, inntar nye perspektiver og roller, og utforsker ulike relasjoner, vil nye og kanskje overraskende løsninger åpenbare seg. Metoden er involverende, og den motiverer til ny atferd og endring av holdninger.

Hovedorganisasjonen VIRKE holdt i 2011 kurs med eksterne kursholdere basert på aksjonsmetodikk

Moreniansk Aksjonsmetodikk er basert på dine egne, spesifikke bestillinger og coachen støtter deg i å gå ett skritt lenger enn du vanligvis gjør i handling og samhandling med andre. Resultatet av denne tilnærmingen er at hjernen din rett og slett hjelpes til å bryte inngrodde handlingsmønstre på en skånsom og trygg måte.

ChironSenteret

Forskningsrapport om bruk av aksjonsmetodikk

AKSJONSMETODIKK ENDRET ADFERD

En SINTEF-rapport konkluderer med at Bjørn Smith- Halds metodikk i organisasjonsutvikling for Posten Norge, har ført til merkbar holdnings- og atferdsendring.

Her gjengis et utdrag fra en artikkel i “Progagonisten, bladet til Norsk forening for Psykodrama (2010)
“Si i fra”.